przejdz do OPAC - katalogu on line MBP w Rudzie Śląskiej

W Miej­skiej Bi­blio­te­ce Pu­bli­cznej w Ru­dzie Śląs­kiej zo­stał u­ru­cho­mio­ny ka­ta­log on­line księ­go­zbio­ru bi­blio­te­czne­go (OPAC - On­line Pub­lic Ac­cess Ca­ta­log).

Dzię­ki pros­tym tech­ni­kom wy­szu­ki­wa­nia czy­tel­ni­cy ma­ją moż­li­wość spra­wdze­nia czy
in­te­re­su­ją­ca ich po­zy­cja znaj­du­je się w za­so­ba­ch bi­blio­te­ki.


Przejdź do OPAC - katalogu on line MBP w Rudzie Śląskiej   

Portal Miasta Ruda Śląska

tel. 32 242 05 86 | fax: 32 242 19 61 | e-mail: biblio@r-sl.pl

Biuletyn informacji publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej