Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych.
Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Polityka Prywatności    Polityka Cookies AKCEPTUJĘ

Aktualności:

Plan imprez MBP na czerwiec 2024 r.DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI – DIALOG

data: 21.06.2024 r.

Dyskusja o książce. Janusz Leon Wiśniewski:...

Planszoteka

data: 22.06.2024 r.

Rodzinne soboty przy grach planszowych...


Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z planem imprez na czerwiec 2024 r. (PDF) (1,29 MB) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej, jak i do u­cze­stni­ctwa w imprezach or­ga­ni­zo­wa­nych przez
MBP w Rudzie Śląskiej.

Godziny otwarcia:

pn.– śr. pt. w godz. 10:00–18:00
czw. w godz. 11:00–19:00
sob. w godz. 07:00–15:00


W sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu oraz zdrowiu publicznemu dana placówka może zostać wyłączona ze świadczenia usług w trybie nagłym.

Miejska Biblioteka Publiczna jest nieczynna
w niedzielę i święta,
oraz w soboty w okresie wakacyjnym lipiec, sierpień.

bipArchiwalny BIP

Zbiory mediateki

Kasety i płyty „książki mówionej".
Przeznaczone są głównie dla osób z upośledzeniem wzroku czy dyslektyków. Korzystają z nich rów­nież chętnie inni użytkownicy.
Zaletą „książki mówionej” jest to, że można jej słuchać w niemal każdej sytuacji, nawet robiąc to nie­ja­ko przy okazji, np.: jadąc samochodem, pociągiem, autobusem, leżąc na plaży czy przed zaś­nię­ciem. Są to książki, nierzadko czytane przez wybitnych polskich aktorów. Kasety „książki mó­wio­nej” są jednym z najstarszych zbiorów gromadzonych w dziale. Mimo iż w bibliotece pojawiły się au­dio­booki na płytach, to kasety cieszą się powodzeniem, zwłaszcza wśród osób niewidomych i sła­bo widzących.
Mediateka posiada szeroką ofertę książek dźwiękowych. Są to nagrania lektur szkolnych, literatury pięknej i niebeletrystycznej, duży wybór bajek oraz poezja.

Płyty kompaktowe, płyty analogowe, kasety magnetofonowe.
Obecnie gromadzone są tylko płyty kompaktowe. Płyty kompaktowe cieszą się niezmiennym po­wo­dze­niem i należą do grupy zbiorów Mediateki najchętniej wypożyczanej. Biblioteka posiada bar­dzo bo­ga­ty zbiór mu­zy­czny. W ofercie znajdują się nagrania studyjne i koncertowe wykonawców so­lo­wych, zes­po­łów czy orkiestr; od muzyki klasycznej i sakralnej przez jazz, blues, nagrania dla dzie­ci, mu­zy­kę in­stru­men­ta­lną i elektroniczną po najnowsze przeboje nadawane przez stacje radiowe.

Filmy na kasetach video, płytach Video CD, płytach DVD i Bluray Disc.
Są to dzieła uznanych reżyserów, z doborową obsadą, komercyjne przeboje kinowe jak i kino eu­ro­pej­skie. Użytkownik ma do wyboru różnorodne gatunki filmowe, takie jak: filmy obyczajowe, sen­sa­cyj­ne, his­to­ry­czne, popularnonaukowe, komedie, bajki animowane czy adaptacje lektur szkolnych.
Obecnie nabywane są głównie tytuły na płytach DVD i Bluray. Filmy fabularne z licencją na wy­po­ży­cza­nie są jedynym zbiorem w bibliotece udostępnianym za opłatą. Bajki dla dzieci, filmy po­pu­lar­no­na­uko­we, lektury i kabarety wypożyczane są nieodpłatnie.

Koncerty muzyczne i teledyski na płytach DVD oznaczone symbolem DVD-m.
Jest to jeden z nowszych zbiorów działu, gromadzony od 2003r. Dzięki różnorodności wykonawców
i gatunków muzycznych zbiory te znajdują odbiorców zarówno wśród młodzieży jak i osób doj­rza­łych. Od roku 2014 Mediateka wzbogaci swoją ofertę o koncerty muzyczne na Bluray Disc.

Wydawnictwa multimedialne.
W skład których wchodzą programy edukacyjne, do nauki języków obcych, encyklopedie tematyczne, at­la­sy, poradniki a także gry komputerowe, to niewątpliwie zbiór dokumentów cieszący się bardzo du­żym po­wo­dze­niem, zwłaszcza wśród młodszej grupy użytkowników. Tzw. Edu-romy pozwalają dzie­ciom i mło­dzie­ży na poszerzenie materiału szkolnego szkoły podstawowej i gimnazjum z różnych przed­mio­tów. Gry edukacyjne rozwijają zdolności umysłowe, a multimedialne kursy do nauki języków ob­cych poz­wa­la­ją na łatwiejszy i przyjemniejszy sposób przyswajania słownictwa obcego. Zaś gry ak­cji, stra­te­gi­czne czy przygodowe są atrakcyjnym wypełnieniem czasu wolnego.

Gry na konsolę Playstation 3.
Znajdują odbiorców zarówno wśród dzieci i dorosłych. W ofercie znajdziemy gry akcji, sportowe, fa­mi­li­jne, przygodowe i wiele innych. Ten rodzaj dokumentów z treścią rozrywkową cieszy się dużym po­wo­dze­niem i jest na bieżąco uzupełniany.

Mapy.
Są najmniejszym zbiorem Mediateki, których liczba wynosi pięć jednostek. W skład zbioru wchodzą czte­ry mapy historyczne i jedna geograficzna. Wypożycza się je jedynie okolicznym instytucjom
i szko­łom. Ze względu na znikome zainteresowanie tego typu dokumentami, mapy po 1989 r. nie były już gromadzone.

Fotogramy.
Należą do grupy zbiorów nie uzupełnianych na bieżąco ze względu na brak zainteresowania nimi ze stro­ny użytkowników. Ze względu na treści edukacyjne fotogramy mogą być wykorzystane na pre­le­kcje, dys­kus­je czy pokazy w placówkach oświatowych. Wyróżnić w nich można zdjęcia his­to­ry­czne np. „Powstanie Warszawskie”, „Druga wojna światowa” czy geograficzne jak „Pejzaż Polski”.

Przezrocza.
W postaci slajdów i rolek, są zbiorem, który Mediateka przestała gromadzić w 1990r. Ze względu na nikłe zainteresowanie nimi ze strony użytkowników bibliotekarze wykorzystują przezrocza w czasie im­prez bibliotecznych, szczególnie dziecięcych. Ciekawe materiały popularnonaukowe, geo­gra­ficz­ne, his­to­ry­czne czy przyrodnicze są dobrym uzupełnieniem spotkań bibliotecznych.

Księgozbiór.
Mediateki dzieli się na książki udostępniane czytelnikom na zewnątrz i księgozbiór podręczy. Tematyka o­bej­mu­je przede wszystkim biografie i antologie zespołów, wykonawców muzyki dawnej i współ­czes­nej. Specjalistyczne wydawnictwa encyklopedyczne, słowniki, leksykony, albumy poświęcone różnym gatunkom i pojęciom w muzyce to trzon księgozbiory podręcznego. Księgozbiór zawiera obecnie 215 woluminów. Chętnie wypożyczane są zwłaszcza wydawnictwa zwarte z dodatkiem w postaci płyty CD lub DVD, np. do nauki tańca czy gry na instrumentach.