Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych.
Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Polityka Prywatności    Polityka Cookies AKCEPTUJĘ

Start > Biblioteka > Katalog ON-LINE > Instrukcja

Aktualności:

Plan imprez MBP na styczeń 2019 r.Perfekcyjna Pani Domu (ProEthica)

data: 16.01.2019 r.

Zapraszamy na zajęcia, które prowadzi gastronom i cukiernik, a zarazem Perfekcyjna Pani Domu.

Klub szachowy dla dzieci

data: 17.01.2019 r.

Nauka gry w szachy prowadzona przez Klub Sportowy „DORS”.


Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z planem imprez na styczeń 2019 r. (PDF) (232 KB) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej, jak i do u­cze­stni­ctwa w imprezach or­ga­ni­zo­wa­nych przez
MBP w Rudzie Śląskiej.

Instrukcja wyszukiwania w OPAC WWW

*Uwaga dla użytkowników katalogu OPACWWW
W katalogu OPAC widoczne są wszystkie książki wprowadzane od 2004 roku oraz zbiory Mediateki wpro­wa­dza­ne od 2009 roku. Katalog elektroniczny zawiera cały księgozbiór Wypożyczalni Centralnej dla Do­ro­sły­ch oraz Oddziału Dziecięcego, Czytelni Naukowej w Bibliotece Centralnej, Filii nr 1,
Filii nr 21 i Filii CIS Stara Bykowina. Informacje o dokumentach jeszcze nieopracowanych w systemie komputerowym (zbiory sprzed 2004 roku) z pozostałych filii będzie można uzyskać na podstawie katalogów kartkowych.

Instrukcja wyszukiwania w OPAC WWW Dzięki katalogowi OPAC WWW, bez wychodzenia z do­mu możecie Państwo wyszukać dokument, który was interesuje oraz sprawdzić, jaka placówka (fi­lia) MBP w Rudzie Śląskiej posiada go w swoich zbiorach. Wyszukiwania w bazie można dokonywać bez lo­go­wa­nia się w systemie. Opcja zdalnego zamawiania, rezerwowania i przedłużania ter­mi­nu zwrotu wy­po­ży­czo­nych zbiorów i sprawdzania stanu swojego konta jest dostępna tyl­ko dla czytelników Centrum Inicjatyw Społecznych Stara Bykowina na ul. 11 Listopada 15A oraz w filii nr 21 na ul. Grzegorzka 8. Na stronę WWW katalogu OPAC moż­na dostać się klikając w odpowiedni link na stronie głównej Biblioteki (logo OPAC) lub też wpisując w pole przeglądarki bezpośredni adres: (www.opac.r-sl.pl).

Po wejściu na stronę pokaże się okno:
Widok z ekranu przedstawiający stronę startową katalogu on line MBP w Rudzie Śląskiej

W górnej części katalogu znajduje się nazwa biblioteki (MBP w Rudzie Śląskiej) a poniżej pasek
z pod­sta­wo­wy­mi narzędziami ułatwiającymi pracę z katalogiem:

Ikona przeszukiwania bazy danych katalogu - Opcja ta umożliwia przeszukiwanie bazy biblioteki wg różnych indeksów wy­szu­ki­waw­czych.
Ikona przegląd nowości w bibliotece - Nowości - przegląd nowości w bibliotece w układzie alfabetycznym.
Ikona Strategia - Strategia - przejście do strony budowania i modyfikacji strategii wyszukiwawczych.
Ikona Schowek - Schowek - Przechowywane są w nim zapisane tymczasowo wyniki wyszukiwania.
Ikona Pomoc - Pomoc do modułu OPAC WWW.

Szukaj wg – tu czytelnik ma do dyspozycji 3 zakładki:

 • Wyszukiwanie złożone – to przeszukiwanie bazy biblioteki wg różnych indeksów wy­szu­ki­waw­czych. Użytkownik MBP w Rudzie Śląskiej ma do dyspozycji indeksy: Tytuł, Au­tor, Seria / cykl, Hasło przedmiotowe, Zespół muzyczny / instytucja, Zawartość dokumentów / tytuły utworów muzycznych, ISBN / ISSN, Wydawnictwo, UKD, Rok wydania.
 • Wyszukiwanie szybkie – z tej opcji można skorzystać, jeżeli znany jest numer in­wen­ta­rzo­wy dokumentu i o­zna­cze­nie księgi inwentarzowej lub sygnatura dokumentu i o­zna­cze­nie księgi inwentarzowej.
 • Historia wyszukiwań - to zapamiętane przez system Prolib wyszukiwania czytelnika w cza­sie jednej sesji wyszukiwawczej. Kasowana jest po wylogowaniu się czytelnika z sys­te­mu.

Do indeksów wyszukiwawczych, dołączone są również: symbole „i” (Informacja) – jest to krótka in­stru­kcja obsługi dla danego indeksu wyszukiwawczego.
Widok z ekranu przedstawiający krótką instrukcje obsługi dla danego indeksu wyszukiwawczego w katalogu on line MBP w Rudzie Śląskiej

System domyślnie przeszukuje następujące typy dokumentów: książka, książka mówiona, filmy. Możemy ograniczyć lub poszerzyć wyniki wyszukiwania według wybranego typu dokumentów, poprzez odznaczenie/zaznaczenie odpowiednich okienek przy ikonkach, znajdujących się pod indeksami wy­szu­ki­wa­wczy­mi.

Możemy łączyć indeksy wyszukiwawcze dzięki operatorom logicznym: I, LUB, OPRÓCZ:
Widok z ekranu przedstawiający jak łączyć indeksy wyszukiwawcze dzięki operatorom logicznym w katalogu on line MBP w Rudzie Śląskiej

Po kliknięciu w opcję „Szukaj” wyświetla się lista rekordów odpowiadających zapytaniu.
Widok z ekranu przedstawiający wyświetlenie się listy rekordów w katalogu on line MBP w Rudzie Śląskiej

Wynik wyszukiwania możemy:

wydrukować Ikona drukarki, zapisać Ikona zapis do pliku, wysłać mailem Ikona wyślij e-mail, wybrane pozycje dodać do schowka Ikona kopiuj do schowka, lub zapisać całą listę, jako strategię Ikona zapamiętaj wynik

Przy każdym dokumencie widoczna jest ikona, dzięki której bez przechodzenia do opisu bi­blio­gra­ficz­ne­go widać, jaki to typ dokumentu (zgodnie z rodzajem kreatora, jaki był wybrany do stwo­rze­nia re­kor­du opisu) np. książka, książka mówiona, dokument dźwiękowy, film, dokument e­lek­tro­ni­czny, cza­so­pi­smo.
Aby przejść do szczegółów dokumentu należy kliknąć na opis bibliograficzny lub link "Wyświetl".
Po kliknięciu przechodzimy do szczegółów wybranego opisu bibliograficznego. Po lewej stronie opisu ma­my możliwość wyświetlenia opisu w różnych szablonach – szablon z etykietami, opis formalny, opis w formacie MARC21 oraz wyświetlić hasła związane z konkretnym opisem, które odsyłają do innych do­ku­men­tów. Pod opisem widoczne są wszystkie egzemplarze (numery inwentarzowe) z nim po­wią­za­ne.
Widok z ekranu przedstawiający wyświetlenie opisu w katalogu on line MBP w Rudzie Śląskiej

Numer inwentarza to numer, pod którym konkretny egzemplarz został zainwentaryzowany w fi­lii / placówce.
Sygnatura to informuje o lokalizacji (filia / placówka – np. F15 – filia nr 15) oraz miejscu na półce (np. II poziom literatury dla dzieci). Klikając na oznaczenie lokalizacji (np. CIS, F15) wyświetlamy ad­res, numer telefonu oraz godziny otwarcia filii / agendy. Symbol WD – oznacza dokument z wolnym do­stę­pem w wypożyczalniach, Cz – dokument udostępniany w czytelni, KT – krótki termin, to do­ku­men­t wy­po­ży­cza­ny na mniej niż 4 tygodnie, KP – oznacza pozycję znajdującą się w wy­po­ży­czal­ni, jako księgozbiór podręczny udostępniany na miejscu w wypożyczalni, M – to zbiory Mediateki, CzC – zbiory znajdujące się w Czytelni Czasopism. W osobnej sekcji są egzemplarze przeznaczone do wypożyczania i do u­do­stęp­nia­nia.
Status dokumentu informuje czy dokument jest aktualnie udostępniony (dot. dokumentów prze­zna­czo-nych do korzystania na miejscu), dostępny (można zamówić), wypożyczony (można za­re­zer­wo­wać), zamówiony (można zarezerwować), zapytaj bibliotekarza (o status należy pytać danej a­gen­dzie lub filii). Statusy: dostępna, wypożyczona, zamówiona itd. będą dotyczą zbiorów CIS Stara Bykowina (KCIS) i Filii nr 21 (K21). Wszystkie pozostałe placówki będą posiadały status „Zapytaj Bi­blio­te­ka-rza”.
Akcja - Umożliwia (lub też uniemożliwia) zamówienie wybranego dokumentu. Jeżeli w oknie znajduje się opcja Zamów, to wciśnięcie jej powoduje realizację zamówienia i zmianę statusu dokumentu z "do­stęp­ne­go" na "zamówiony". Ta opcja będzie dostępna dla czytelników CIS Stara Bykowina i Filii nr 21 po zalogowaniu się na swoje konto.

Nawigację ułatwiają klawisze:
Ikona Przejścia do następnego rekord Przejście do następnego rekordu z listy, Ikona Przejścia do ostatniego rekordu Przejście do ostatniego rekordu z listy,
Ikona Przejścia do poprzedniego rekordu Przejście do poprzedniego rekordu z listy, Ikona Przejścia do pierwszego rekordu Przejście do pierwszego rekordu z listy,
Ikona Powrót do listy wyników Powrót do listy wyników ostatniego wyszukiwania.

* Klikając na oznaczenie lokalizacji (np. CIS) wyświetlamy adres, numer telefonu oraz godziny ot­war­cia filii lub agendy.
Widok z ekranu przedstawiający informacje o placówce bibliotecznej w katalogu on line MBP w Rudzie Śląskiej


Pobierz instrukcje wyszukiwania OPAC WWW w formie PDF (834.62 KB)

Czy
wiesz,
że

Czy
wiesz,
że

Czy
wiesz,
że

Czy
wiesz,
że

Czy
wiesz,
że

Czy
wiesz,
że

Jak założyć konto czytelnika w OPAC WWW?

Zaloguj się do katalogu OPAC, klikając z prawej strony ekranu w ikonkę „loguj” i wprowadź numer karty oraz hasło wygenerowane z systemu, które otrzymałeś w bibliotece podczas zapisu (w CIS Stara Bykowina i filii nr 21).
Widok z ekranu przedstawiający ekran logowania do katalogu on line MBP w Rudzie Śląskiej

Po wpisaniu hasła system automatycznie zażąda od Ciebie założenia nowego hasła.
Widok z ekranu przedstawiający ekran zmiany hasła do katalogu on line MBP w Rudzie Śląskiej

Po wprowadzeniu nowego hasła kliknij ikonkę „Konto”. Ponownie wpisz hasło.
Widok ekranu przedstawiający ekran ponownego wpisania hasła do katalogu on line MBP w Rudzie Śląskiej

Po zaakceptowaniu powinno pojawić się okno:
Widok ekranu przedstawiający konto czytelnika w katalogu on line MBP w Rudzie Śląskiej

Z tego miejsca możesz sprawdzić:

 • swoje dane osobowe wraz ze statusem, jaki posiadasz w bibliotece a więc liczbą do­ku­men­tów, które możesz wypożyczyć lub udostępnić. Informacją, do której a­gen­dy na­le­ży­sz oraz czy masz założoną blokadę w wypożyczalni lub bibliotece,
 • wypożyczone przez siebie dokumenty wraz z datą ich zwrotu,
 • udostępnione dokumenty,
 • zamówione dokumenty, przed wysłaniem zamówienia, w trakcie realizacji, zrealizowane (po­da­ne jest miejsce odbioru oraz termin ważności zamówionych przez Ciebie materiałów bi­blio­tecz­nych),
 • zarezerwowane dokumenty wraz z terminem ważności oraz pozycją w kolejce,
 • prolongaty,
 • historię operacji,
 • opłaty,
 • możesz zmienić hasło - (zmiana hasła wymagana jest po pierwszym logowaniu się na swo­je konto w katalogu OPAC),
 • możesz zmienić e-mail (adres e-mail pozwala na komunikację systemu z czytelnikiem, m.in. w przypadku: przejścia rezerwacji w zamówienie, wysłanie zapamiętanej strategii,
 • prześledzić wykonane operacje.

Widok ekranu przedstawiający dane osobowe czytelnika w katalogu on line MBP w Rudzie Śląskiej


Pobierz instrukcje jak założyć konto czytelnika w OPAC WWW? w formie PDF (526.19 KB)

Godziny otwarcia:

Biblioteka Centralna oraz Filie nr: 1, 4, 6, 13, 16, 18, 21
pn.-pt. w godz. 11:00-18:00
sob. w godz. 11:00-15:00

Filia nr: 8, 17
pn.-pt. w godz. 11:00-17:00
sob. nieczynne

Filia nr: 15
pn. w godz. 11:00-15:00
wt.-pt. w godz. 11:00-18:00
sob. nieczynne

Filia CIS - Centrum Inicjatyw Społecznych Stara Bykowina, oraz Filia CIS - Centrum Inicjatyw Społecznych Stary Orzegów
pn.-pt. w godz. 11:00-18:00
sob. w godz. 11:00-15:00

Miejska Biblioteka Publiczna jest nieczynna
w niedzielę i święta,
oraz w soboty w okresie wakacyjnym lipiec, sierpień.

Jak zamawiać dokumenty z konta OPAC WWW?

1. Zbiory biblioteczne mogą zamawiać czytelnicy zapisani do wypożyczalni, w której znajdują się po­szu­ki­wa­ne pozycje po zalogowaniu się na swoje konto.
2.Po wyszukaniu tytułu, można sprawdzić miejsce przechowywania dokumentu, poprzez kliknięcie sym­bo­lu oznaczenia filii/placówki w tabeli Sygnatura (np. CIS).
Widok pierszy ekranu przedstawiający sposób zamawiania dokumentu w katalogu on line MBP w Rudzie Śląskiej

3. Można zamawiać wyłącznie dokumenty o statusie „Dostępna”, mające w kolumnie „Akcja” przycisk oznaczony ikonką plusa.
Widok drugi ekranu przedstawiający sposób zamawiania dokumentu w katalogu on line MBP w Rudzie Śląskiej

4. Kliknij przycisk oznaczony ikonką plusa.
5. Wybierz miejsce dostarczenia dokumentu.
Widok trzeci ekranu przedstawiający sposób zamawiania dokumentu w katalogu on line MBP w Rudzie Śląskiej

6. Na Liście zamówień czytelnika potwierdź chęć złożenia zamówienia, zaznaczając okienko znajdujące się z lewej strony listy.
Widok czwarty ekranu przedstawiający sposób zamawiania dokumentu w katalogu on line MBP w Rudzie Śląskiej

7. Wyślij zamówienie klikając przycisk „Wyślij zamówienia” lub zrezygnuj z zamówienia klikając przy­cis­k „Rezygnuj z zamówienia”.
8. Zamówione materiały biblioteczne będą czekać na Ciebie w wypożyczalni przez 2 dni.
9. Informację o realizacji zamówienia otrzymasz drogą mailową, jeśli podałeś adres e-mail podczas za­pi­su do biblioteki.


Pobierz instrukcje jak zamawiać dokumenty z konta OPAC WWW? w formie PDF (494.57 KB)

bip

Jak rezerwować dokumenty w OPAC WWW?

1. Zbiory biblioteczne mogą rezerwować czytelnicy zapisani do wypożyczalni, w której znajdują się po­szu­ki­wa­ne pozycje.
2. Rezerwacji dokumentu możemy dokonać wówczas, gdy wszystkie egzemplarze poszukiwanej po­zy­cji są wypożyczone lub zamówione.
3. Po wyszukaniu tytułu można sprawdzić miejsce przechowywania dokumentu, poprzez kliknięcie sym­bo­lu oznaczenia filii / placówki w tabeli Sygnatura.
Widok ekranu przedstawiający sygnaturé filli / placówki w katalogu on line MBP w Rudzie Śląskiej

4. Można zarezerwować dokumenty o statusie Wypożyczona, mające w kolumnie „Akcja” przycisk o­zna­czo­ny ikonką plusa.
5. Kliknij przycisk oznaczony ikonką plusa
Widok ekranu przedstawiający rezerwacje dokumentu w katalogu on line MBP w Rudzie Śląskiej

System powiadomi Cię o liczbie osób oczekujących na dokument oraz zapyta, ile dni rezerwacja ma być ważna. Domyślną wartością w oknie wyboru jest 60. Po tym terminie rezerwacja zostaje a­nu­lo­wa­na.
6. Po kliknięciu klawisza Rezerwuj pojawia się komunikat Rezerwacja została dokonana.
Widok ekranu przedstawiający komunikat Rezerwacja została dokonana w katalogu on line MBP w Rudzie Śląskiej

7. Informację o możliwości wysłania zamówienia na zarezerwowany przez Ciebie dokument otrzymasz drogą mailową jeśli podałeś adres e-mail podczas zapisu do biblioteki (np. „Zarezerowany przez Ciebie dokument jest już do dyspozycji - wyślij zamówienie lub zrezygnuj z zamówienia do dnia …”).


Pobierz instrukcje jak rezerwować dokumenty w OPAC WWW? w formie PDF (489.32 KB)

Przedłużanie terminu zwrotu zbiorów bibliotecznych w OPAC WWW

Czytelnik może 2 razy samodzielnie prolongować dokumenty, korzystając z katalogu OPAC, pod wa­run­kiem, że:

 • nie upłynął termin zwrotu materiałów bibliotecznych, wypożyczonych w bibliotece,
 • żaden z egzemplarzy nie został zarezerwowany przez innego czytelnika,
 • czytelnik nie zalega z karami lub opłatami w całej bibliotece,
 • aby maksymalnie wykorzystać czas wypożyczenia, najlepiej prolongować dokumenty, tuż przed upływem daty zwrotu.

Jak prolongować dokumenty w OPAC WWW

1. Zaloguj się na swoje konto.
Widok ekranu przedstawiający panel logowania w katalogu on line MBP w Rudzie Śląskiej

Widok ekranu przedstawiający katalogu on line MBP w Rudzie Śląskiej

2. W zakładce „konto” wpisz hasło, takie samo jak przy logowaniu się do OPAC – a.
Widok ekranu przedstawiający panel ponownego wpisywania hasła w katalogu on line MBP w Rudzie Śląskiej

3. Wejdź w zakładkę Prolongaty.
Widok ekranu przedstawiający zakładkę Prolongaty w katalogu on line MBP w Rudzie Śląskiej

4. Kliknij Akcję „Prolonguj”. System upewni się czy chcesz prolongować dany dokument. Potwierdź lub zrezygnuj.
Widok ekranu przedstawiający zakładkę Prolongaty pytanie o potwierdziż lub zrezygnować w katalogu on line MBP w Rudzie Śląskiej

5. Po zaakceptowaniu prolongaty (kliknięciu w przycisk Tak), pojawi się opis książki z nowym ter­mi­nem zwrotu oraz informacją, że prolongata została przeprowadzona prawidłowo.
Widok ekranu przedstawiający komunikat o nowym terminem zwrotu oraz informacja, że prolongata została przeprowadzona prawidłowo w katalogu on line MBP w Rudzie Śląskiej


Pobierz instrukcje przedłużanie terminu zwrotu zbiorów bibliotecznych w OPAC WWW w formie PDF (654.83 KB)

Przejdź do strony Projects - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej

Zapraszamy do udziału w organizowanych przez nas projektach

kulturalno - oświatowych, grantowych...

Przejdź do strony Mediateki - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej

Zachęcamy do korzystania z naszej szerokiej oferty:

audiobooków, gier, słowników, filmów...

Masz pytania?

Zadzwoń do nas:

tel. 32 242 05 86

lub napisz:

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej powstała w 1959 roku po połą­czeniu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie z Miejską Biblioteką
Publiczną w Nowym Bytomiu. Rudzka książnica jest najstarszą i największą
instytucją kultury w Rudzie Śląskiej.

REGULAMIN / CENNIK

Odwiedź nasz fanpage

Odwiedź nasz

fanpage

Portal Miasta Ruda Śląska

Portal Miasta

Ruda Śląska