Aktualności:

Plan imprez MBP na lipiec 2016 r.

Za­ję­cia fit­ness

data: 25.07.2016 r.

Bez­płat­ne za­ję­cia fit­ness dla pań...

Gru­pa ar­tys­tycz­na „In­spi­rac­je” (Pro­Et­hi­ca)

data: 26.07.2016 r.

War­szta­ty z ma­lar­stwa i sztu­ki gru­py ar­tys­tycz­nej „In­spi­rac­je”. Pro­wa­dzo­ne przez wy­kwa­li­fi­ko­wa­ne­go plas­tyka,...


Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z planem imprez na czerwiec 2016 r. (PDF) (185,60 KB) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej, jak i do u­cze­stni­ctwa w imprezach or­ga­ni­zo­wa­nych przez
MBP w Rudzie Śląskiej.

Czy
wiesz,
że

Czy
wiesz,
że

Czy
wiesz,
że

Czy
wiesz,
że

Czy
wiesz,
że

Czy
wiesz,
że

Biblioteka

Biblioteka Publiczna Ballestremów
Biblioteka Publiczna Ballestremów

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej powstała w 1959 roku po połączeniu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie z Miejską Biblioteką Publiczną w Nowym Bytomiu. Rudzka książnica jest zatem najstarszą (i największą) instytucją kultury w Rudzie Śląskiej.

W dzisiejszym kształcie Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej działa jako gminna instytucja kultury w oparciu o statut nadany bibliotece Uchwałą Nr 354/XXVIII/2000 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 26 czerwca 2000 r.
Ogółem księgozbiór biblioteczny liczy ponad 300 tys. woluminów (tyle mniej więcej zwojów liczyła Biblioteka Aleksandryjska), oraz 850 woluminów czasopism oprawnych.

Pod względem zasobów i wielkości biblioteka rudzka zaliczana jest do grona czternastu bibliotek wielkomiejskich w województwie śląskim na łączną liczbę 166 bibliotek publicznych działających w tymże województwie.
W procentowym ujęciu struktura księgozbioru przedstawia się następująco: literatura beletrystyczna dla dorosłych 42% literatura dla dzieci (do 15 lat) 17% literatura niebeletrystyczna (popularnonaukowa) 41%.

Biblioteka dysponuje 14 wypożyczalniami, 7 czytelniami, 18 kącikami czytelniczymi i 4 oddziałami dziecięcymi. Poza książkami biblioteka gromadzi gazety i czasopisma (81 tytułów).

Ponadto przy Bibliotece Centralnej działa Mediateka, która gromadzi wszelkie zbiory audio­wi­zu­al­ne. Między innymi "książkę mówioną" na kasetach magnetofonowych (ponad 2600 tytułów, audiobooki na płytach CD ( Błąd zapytania